Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

CHÚC CÁC BẠN VALENTINE HẠNH PHÚC

我将永远爱你
如果我..应该留
我只会在你的方式。
所以,我会去
但我知道,
我会想你的每一步。
我会永远爱你...哈
永远爱你。
你,我亲爱的你...(嗯..)
苦乐参半的回忆
这就是我要带我的。
所以,再见。请不要哭泣。
我们都知道
我不是你,你需要
我会永远爱你,
我将永远爱你...
(:: Saxaphone独奏::)
我希望生活中对待你的那种。
我希望你有你的梦想。
而且我希望你快乐和幸福。
但上述这一切 - 你情我愿。
我会永远爱你..
我将永远爱你
我将永远爱你

我将永远爱你
我将永远爱你
我将永远爱你
我将永远爱你
亲爱的,我爱你
噢,我会永远,
我会永远爱youuu

Không có nhận xét nào :