Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018

HỎI


HỎI


Hỏi mùa, mùa trắng hoa lau
Hỏi tình, tình đã bạc màu quan san
Hỏi thuyền, thuyền đã sang ngang
Hỏi người, người biệt cung đàn tương tư
...
Tàn xuân  cuốn trọn hạ, thu
Sót đông buốt giá bên  bờ nhân gian...

Hat Cat Dieu Sinh  02/ 01/2015

Không có nhận xét nào :