Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

ĐỒ RẰNG( gặp một cụ nói với mình: Đồ rẳng... Có một người... Nghĩa là HÌNH NHƯ...)

Đồ rằng xuân bất tái lai
Mà sao nắng lẳng lơ cười cợt hoa
Lưng ong gần, cánh bướm xa
Đồ rằng hội hết đêm qua
 tàn rồi...

Leng keng vung méo kênh nồi
Đồ rằng úp lệch thì xôi sao rền?
Nuột nà gió lọn gơ thềm
Trộn hương nếp cẩm quyến đêm dụ người...

Đồ rằng phận đất duyên trời
Cũng cau mẹt, cũng trầu cơi, vôi nồng...

Chống sào buông nước dòng trong 
Đồ rằng xuôi ngược mặc lòng... 
Đò ơi! ...

Hat Cat
27/03/2016

Không có nhận xét nào :