Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

BỜ CÁT RÊU PHONGmỏi rồi ngóng trông
mòn rồi chờ đợi
 phiêu du bơ bải.

Tình
bệt ngồi bờ cát rêu phong.

lòng rỗng không
dạ rỗng không
 khát giá đồng lều chợ
vét rượu men rớt hũ.

Tình
bệt ngồi bờ cát rêu phong.

thôi! 
xong.
Ta về cửa thiền buông gió
ta về chốn mây gài cửa

Hoang vu người
hoang vu đời
trả đủ.

Tình
bệt ngồi  bờ cát rêu phong. 

Hat Cat 19/04/2017

Không có nhận xét nào :