Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

LINH HỒN _ MỘT CÁCH NHÌN NHẬN

Vũ trụ là một thể thống nhất bằng cách gộp tất cả mọi vũ trụ làm một. Dù vũ trụ đó vô hình, hữu hình, song trùng, vũ trụ tí hon nằm trong lỗ đen, vũ trụ đó nằm trong nguyên tử,... Như thế mọi sự vật hiện tượng đều là sự vật hiện tượng trong vũ trụ. Do đó mọi sự vật hiện tượng đều có bản chất vật lý.
Do mọi hiện tượng đều đi kèm theo quá trình năng lượng. Hiện tượng tâm linh đi kèm với quá trình năng lượng, ở đây gọi là năng lượng sống. Do chủ thể gây ra hiện tượng tâm linh là vật thể sống. Năng lượng sống là năng lượng đặc biệt (khác với năng lượng đã biết) do vật thể sống phát ra. Cơ thể phát ra xung quanh trường sự sống, trong trường sự sống có sóng sự sống, thông tin sự sống... Con người là một cỗ máy tối tân nhất của vũ trụ. Giải thích thành công các hiện tượng tâm linh, tìm mộ, xem bói bằng ngoại cảm, dùng ý thức bẻ cong thìa, luân hồi, linh hồn bất tử.Giả thuyết về trường sự sống


1. Sự cần thiết phải đưa ra giả thuyết về trường sự sống


* Tiên đề 1. Tiên đề vũ trụ thống nhất” Trước hết ta xem vũ trụ là một thể thống nhất. Nghĩa là dù vũ trụ mà ta đã biết có nằm trong một nguyên tử, một lỗ đen, lỗ đen đó lại nằm trong vũ trụ khác, hay có muôn vàn vũ trụ song trùng, dù vũ trụ vô hình hữu hình….thì đều gộp tất cả các vũ trụ đó thành một vũ trụ thống nhất.

Hệ quả: Mọi sự vật, hiện tượng dù là vật chất hay ý thức, dù là hữu hình hay vô hình đều là sự vật hiện tượng trong vũ trụ thống nhất đó. Hệ quả này cho thấy rằng dù có linh hồn thì linh hồn đó cũng chỉ là một sự vật trong vũ trụ chứ không thể là cái gì khác. Hiện tượng tâm linh cũng là hiện tượng trong vũ trụ, thế giới tâm linh cũng là thế giới trong vũ trụ,…

* Tiên đề 2: (Tiên đề bản chất vật lý của sự vật) Bất kỳ mọi sự vật hiện tượng nào cũng có bản chất vật lý của nó(bản chất của hiện tượng sự trong vũ trụ đó).

* Tiên đề 3(Tiên đề quá trình năng lượng) Bất kỳ mọi hiện tượng, quá trình đều kèm theo quá trình năng lượng.

Nhiệm vụ của khoa học là: Làm rõ bản chất của các sự vật hiện tượng, tìm ra các mối liên hệ của các sự vật hiện tượng trong vũ trụ thống nhất đó.

Hiện tượng nhà ngoại cảm tìm mộ, xem bói, dùng ý thức bẻ cong thìa, đọc được suy nghĩ người khác... khoa học hiện nay vẫn chưa giải thích được. Đó là nguyên nhân mà nhiều người ban đầu vốn không tin là có thế giới tâm linh, có linh hồn bất tử....nhưng rồi dần dần lại tin.  Cách hiểu thông thường nhất về thế giới tâm linh là một thế giới ở bên kia, thế giới ở đằng sau cái chết, thế giới của các linh hồn, thế giới của thần linh và ma quỷ...

Khoa học ngày nay cần phải trả lời là câu hỏi cái thế giới đó có thật không? Nếu có thật thì bản chất của thế giới đó là gì trong vũ trụ thống nhất ở trên?
Hiện tượng nhà ngoại cảm tìm mộ, xem bói, dùng ý thức bẻ cong thìa, đọc được suy nghĩ người khác, chưa bệnh không cần thuốc... cơ sở của các hiện tượng này là gì? Môi trường để các hiện tượng trên xảy ra là gì, thông qua đâu?

Các máy mọc hiện đại có thể đo được hào quang xuất hiện trên vật thể con người, thực vật... các hào quang đó có năng lượng gì?

Trong hiện tượng thần giao cách cảm môi trường để thực hiện việc chuyển đổi thông tin giữa hai người không thông qua vật chất đã biết (âm thanh, hình ảnh) vậy qua tín hiệu gì, thông qua trường gì?

Ông Nguyễn Văn A đánh một cây Xương Rồng nhiều, khi ông A đi đến gần cây Xương Rồng đó người ta đo được tín hiệu điện khác thường do cái cây Xương Rồng phát ra. Ngược lại khi người khác chưa từng đánh cái cây khi đến gần cái cây cái cây không phát ra tín hiệu điện nào khác thường cả. Thí nghiệm này chứng tỏ cái cây biết cảm nhận. Cái cây đó cảm nhận biết ông Nguyễn Văn A bằng trường gì, giác quan nào?....

Cần phải nhấn mạnh các hiện tượng trên là có thật, nếu có thật mới cần phải giải thích nó, mới cần phải tìm ra bản chất của các hiện tượng đó.

Theo tiên đề 2 mọi sự vật hiện tượng đều có bản chất vật lý, như thế hiện tượng tâm linh cũng phải có bản chất vật lý (ở đằng sau). 
Các hiện tượng tâm linh trên đều có chủ thể gây ra là vật thể có sự sống. Đặc điểm khác biệt nhất của vật thể sống và vật thể không chứa đựng sự sống là vật thể sống có cảm nhận và vật thể không chứa đựng sự sống không có cảm nhận. Chủ thể các hiện tượng tâm linh đều là các vật thể có sự sống, vật thể không chứa đựng sự sống không có hiện tượng tâm linh do đó về mặt năng lượng hai loại vật thể sống và vật thể không chứa đựng sự sống có thể có sự khác biệt nhau.
Theo  tiên đề 3 ta thấy bất kỳ một quá trình vật lý nào xảy ra cũng kèm theo một quá trình năng lượng tương ứng. Quá trình xảy ra các hiện tượng tâm linh ở trên đi kèm với quá trình năng lượng, mà ở đây gọi là năng lượng sống. (Cần hiểu rằng năng lượng sống là năng lượng có thật, vì đó là quá trình năng lượng đi kèm với các hiện tượng có thật, gán một khái niệm với sự vật hiện tượng có thật để nghiên cứu chứ không phải tự bịa ra một khái niệm không ám chỉ sự vật hiện tượng nào trong thực tế). Để giải thích các hiện tượng bí ẩn trên ở đây, tác giả đặt ra một giả thuyết lấy tên là “giả thuyết về trường sự sống”.

2. Giả thuyết trường sự sống 

Vật thể sống phát ra xung quanh nó một trường gọi là trường sự sống.
Trường sự sống có năng lượng sống, có sóng sự sống, thông tin sự sống, con người được mô hình như cỗ máy tối tân nhất của vũ trụ...


Một điểm lưu ý lượng sống là năng lượng hoàn toàn khác với các dạng năng lượng đã biết: như cơ năng, điện năng, nhiệt năng,...
Tạm giả định: Cơ thể sống được chia làm ba phần
- Vật chất hữu hình hay gọi là vật chất hữu hình
- Vật chất Vô Hình
- Ý Thức
Vì vật thể sống có phần vật chất, vật chất vô hình và phần tinh thần, năng lượng sống đó do phần nào phát ra?

Một là, trường sự sống do phần vật chất trong vật thể sống phát ra hay phần vật chất vô hình trong vật thể sống phát ra, hay do ý thức phát ra.

Hai là, trường sự sống có mối liên hệ như thế nào với ý thức.
Những thí nghiệm để xác định 
1. Thí nghiệm kiểm tra trường sự sống do phần vật chất của vật thể sống phát ra hay phần tinh thần của vật thể sống phát raa) Thí nghiệm kiểm tra năng lượng sống phát ra từ phần vật chất hay phần tinh thần.

Phần vật chất hữu hình trong vật thể dễ dàng bị tiêu diệt bởi bom đạn, lửa, từ trường...
Do đó nếu năng lượng sống đó phát ra từ phần vật chất, và được lưu trữ trong phần vật chất thì nó sẽ bị tiêu diệt bởi bom đạn, lửa, từ trường… Nếu năng lượng sống không phải do phần vật chất trong vật thể sống phát ra và lưu trữ thì nó rất khó có thể tiêu diệt bởi bom đạn, lửa, từ trường...
1 -- Cần làm thí nghiệm hủy hết phần vật chất của vật thể sống bằng bom đạn, từ trường, lửa,... mà dẫn đến hết hẳn các hiện tượng tâm linh phát ra từ vật thể đó chứng tỏ rằng năng lượng sống đó do phần vật chất của vật thể sống phát ra và được lưu trữ trong phần vật chất của vật thể.(1)

2 -- Ngược lại khi đã hủy hết phần vật chất của vật thể sống mà các hiện tượng tâm linh phát ra từ vật thể đó vẫn còn chứng tỏ nó là một năng lượng đặc biệt không phát ra từ phần vật chất mà phát ra từ phần vật chất vô hình hoặc là ý thức (2). Và ở đây cũng thấy được năng lượng sống đó rất khó bị tiêu hủy bởi từ trường, điện trường, bom đạn, lửa... Tất nhiên đã là năng lượng thì sẽ được chuyển hóa cho nhau theo cơ chế nào đó.

b) Thí nghiệm kiểm tra xem linh hồn là thuần túy năng lượng hay có liên quan đến cả ý thức.

Người ta cho rằng người chết có linh hồn và linh hồn người chết biết làm ăn sinh hoạt, biết việc con cháu trên trần, có thể phù hộ độ trì cho con cháu... Muốn biết được người chết có khả năng cảm nhận việc con cháu trên trần hay không cần làm thí nghiệm kiểm tra có linh hồn như trên không?

Thí nghiệm cho kết quả linh hồn người chết có khả năng cảm nhận chứng tỏ rằng năng lượng sống đó có mối liên hệ chặt chẽ với phần ý thức của con người, và rất có thể là ý thức của con người có bản chất vật lý là năng lượng sống. Nếu người chết không có khả năng cảm nhận chứng tỏ linh hồn của con người chỉ là quá trình thuần túy liên quan đến năng lượng.

Thí nghiệm như sau.Một cụ Nguyễn Văn A chết đi thời gian đủ ngắn (để các nhà ngoại cảm không nói rằng vong người chết đã đi chuyển nghiệp đầu thai thành kiếp mới). Sau khi chết rồi gia đình con cháu cụ có rất nhiều thứ thay đổi.

Một người B1 hoàn toàn không biết gia đình con cháu cụ A đó như thế nào (để không cảm nhận được một chút thông tin nào của gia đình này) truyền một thông điệp đến các nhà ngoại cảm yêu cầu đến hỏi chị Bích Hằng (nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay chuyên tìm mộ liệt sĩ) rằng: Nhờ chị ra mộ nói chuyện với vong người chết cụ A đó để tìm hiểu về thông tin của con cháu gia đình cụ A, ghi chép biên bản.

Tất cả những người chứng kiến không một ai quen biết gì gia đình con cháu cụ A kia (để tránh ảnh hưởng của sóng thông tin sự sống từ người sống sang người sống, thậm chí thông qua nhiều bước trung gian B2,B3,… B.n+1 .... để đảm bảo NHÀ NGOẠI CẢM chỉ gặp cái vong của người chết). (không cho gia đình con cháu cụ A biết để tránh tình trạng sóng từ con cháu cụ chuyển sang nhà ngoại cảm). Sau đó đối chiếu với thực tiễn.
>> Nhận xét kết quả thí nghiệm.

Trường hợp thứ nhất: Nếu NHÀ NGOẠI CẢM nói sai hoặc không cảm nhận được thông tin xác thực, chứng tỏ không có linh hồn theo cách hiểu thông thường biết mọi thứ, ăn ở sinh hoạt... cái mọi người vẫn gọi là linh hồn đó chỉ là dạng thông tin sự sống do nguồn năng lượng sự sống phát ra. Cái gọi là linh hồn thực chất là quá trình thuần túy liên quan đến năng lượng sống. Năng lượng sống đó phát ra từ phần vật chất hoặc vật chất vô hình mà không phải ý thức. Từ đây đặt thêm một cái tên linh hồn chết để phân biệt với linh hồn của người sống. (3)

Trường hợp ngược lại: Nếu như thí nghiệm cho kết quả có vong hồn vậy chứng tỏ rằng trường sự sống có mối liên hệ mật thiết với ý thức. Năng lượng sống có thể được phát ra từ phần ý thức của vật thể sống hoặc phần vật chất vô hình khác mà ta chưa biết, nhưng dù sao cũng có liên hệ với ý thức. (4)

 Các trường hợp có thể xảy ra

+ Nếu trường hợp (1) xảy ra và trường hợp (3) xảy ra: Kết luận năng lượng sống phát ra từ phần vật chất. Những hiện tượng linh hồn có bản chất vật lý là những hiện tượng thuần túy liên quan đến năng lượng sống, không liên quan đến ý thức của người chết. Người chết đi không có ý thức.

+ Nếu trường hợp (1) xảy ra và trường hợp (4) xảy ra: Năng lượng sống do phần vật chất trong vật thể sống phát ra. Ý thức có bản chất vật lý là năng lượng sống.

+ Nếu trường hợp (2) xảy ra và trường hợp (3) xảy ra: kết luận năng lượng sống phát ra từ phần vật chất vô hình không phải ý thức. Những hiện tượng linh hồn là những hiện tượng thuần túy liên quan đến năng lượng sống.


+ Nếu trường hợp (2) xảy ra và trường hợp (4) xảy ra: Kết luận năng lượng sống phát ra từ phần vật chất vô hình và có thể là ý thức. Bản chất vật lý của ý thức là năng lượng sống.

(Ở đây dùng chữ vật chất vô hình để phân biệt với những vật chất đã biết)

Vận dụng giả thuyết về trường sự sống giải thích các hiện tượng tâm linh..
( bài cop tù Khoa học. vn có chỉnh sửa chút ít về tên người cụ thể )

1 nhận xét :

Unknown nói...

Chúc Cát iêu cuối tuần bình an , đón trung thu cùng các cháu thật vui nhé Cát iêu (~_~)