Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

SAY

Kết quả hình ảnh cho đêm say


đêm lèn chặt gối
  gió mắc màn mây
 sương tô sắc ngọc
Say.

tình đằm ủ rượu
 duyên dậy men cay
mưa hanh bão cạn
Say.

Hat Cat
27/09/2016

Không có nhận xét nào :