Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

VU VƠ NGÀY RÉT... 


Cõi tạm ngày ngắn chả tày gang
Hai đứa minh chắp vào không đầy nửa.

Đống củi cuối
Cành sau cùng cháy dở.

Đông ùa về
Thu khép cửa heo may

Hoang vu giời heo hắt lá vàng bay.

HatCat
2011 

Không có nhận xét nào :