Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

GIẤUgiấu tình trong thu chiều
Nắng bùng vạt lửa.
neo tình biển hứa
Nước tung bọt trắng phau.
giấu ta trong nhau
Tim máu đỏ.

Cuốn gió.
Quyến mây.
Tình
lặng.

HatCat 6/11/2015

Không có nhận xét nào :