Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Vịnh TƯỢNG RỒNG TỰ CẮN MÌNH.tại đền thờ Thái Sư LÊ VĂN THỊNH ( núi Thiên Thai- Gia Bình - BẮC NINH)


Ngắm tượng Rồng thiêng tự cắn mình
Dáng hầu phần uất, mắt dường khinh
Hai tai thính điếc đâu nghe thật
Mấy móng ngắn dài dám vuốt vênh
Gấm vóc non sông tàn sắc khí
Biếc xanh mây nước nhạt ân tình
Quân vương rẻ rúng thần trung nghĩa
Xã tắc mai ngày ắt nổi nênh!
Không có nhận xét nào :