Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

RƠIRƠI

Tôi tự ném tôi
Rơi.
rơi tự do
rơi xiên đời.
Rơi không vận tốc.

Gia tốc trọng trường âm 
Hướng ly tâm - 
rơi ngược.

Tôi một mình
 rơi 

Về phía hư vô!

Không có nhận xét nào :