Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

VU VƠ ƠI,

VU VƠ ƠI!
Vu vơ này của ai đây?
Nợ đời hay sự trả vay kiếp nào?!
Ếch đêm kêu toác bờ ao
Ù tai cua cá rúc vào bùn sâu.
Giông  mưa quần nát rau mầu
Khi sầm sập, lúc nhặt mau ... Ôi giời

Chơi vơi... Chín kiếp chơi vơi
Hoài hơi dõi cánh chim trời vút bay.

Vu vơ
Mùa vụ
lạc ngày
Tội thân khoai sượng sọt dầy hẩm ôi!

Không có nhận xét nào :