Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

LUNG TUNG NGÂU


Chia nửa vành mắt lệ
cắc cớ Ngâu tình.
vàng thu cay lá
ngọn may chênh.

Giọt nguồn rịn kẽ đá
 mưa rễ túa gốc si
 bung gió tóc
 tơi giấc hoè.

 Lối về
 gót quê hanh nẻ.
 nẻo rẽ
ao bèo cá quẫy hồn khuya.
...
Gầy gò Ô thước
xếp cánh bến mê.
 cầu in bóng nước
vầng trăng tuyết lê.

nụ cười
bờ môi quắt héo
 bấc chì
chia nắng quái.
toạc rách câu thề.

nửa vành mắt lệ
Ủ ê.