Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

TỰ RU...
Tự ru…
Mình hát câu gì?
Con rô thì bé, con trê thì gầy
Con cò lộn cổ cành cây
Lần đêm con vạc cuốc cầy ruộng sâu.

Tự ru…
Mình nhớ hát câu
“Ai về , nếu vẫn nhớ nhau.
Đừng về! “

… Cỏ gừng cháy sém bờ đê
Con diều dây đứt chao về mé sông.

Khe thuyền sắn* nỏ khô bong
Mai ngày lũ lụt khó lòng nổi nênh.

Tự ru…
Mình hát một mình
Xa xôi
tình nhé
bồng bềnh
Tự ru…
________
______

  1. Quê tôi Nam Định  xưa thường dùng Vỏ CÂY SẮN giã mịn để trét vào các kẽ nan . Gọi là Sắn thuyền 


Không có nhận xét nào :