Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

KHÉP LẠI

Hình ảnh có liên quan

Khép lại dại khờ ngốc ngếch
Buông xa muôn dối vạn gian.
Phật dạy: Nhân nào, quả nấy.
Mị lừa... đâu cách khôn ngoan?

Ngọc vỡ vẫn nguyên sắc ngọc
Sành tan, mảnh vứt bụi tre.
Tu thân / tươi xanh cây đức
Hoang toàng / xác lá mép hè.

Vượt qua đường lầy, khúc lội
Quay nhìn... chân bước nhẹ tênh.
Tạo nghiệp mỏng dầy kiếp trước
Đem duyên trả nợ cho tình.

Ai gieo mầm gian, hạt ác
Gặt về phúc kiệt, phận tàn.
Ai hồn trong veo nắng bạc
Vi vu cùng gió mây ngàn...

21/05/2017

Không có nhận xét nào :