Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

TÔI LÀ...


.(cho con bệnh )

Tôi là... là cái gì đâu
nên chi... tôi chả cơ cầu làm chi
một mai rời bước chân đi
BỒNG LAI cõi ấy bốn bề mông lung
hư không về lại hư không
trăng vằng vặc... nắng rực hồng... nơi nơi.

dứt câu khóc, tắt lời cười.
Tôi hỏi tôi? tôi tìm tôi?...
Tôi là...

Hat Cat
17/10/2016

Không có nhận xét nào :