Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

CON THÒ LÒ SÁU MẶT ĐÊM

Kết quả hình ảnh cho xúc xắc


Nhập nhoạng đêm che nhập nhoạng đời
Thò lò khóc
Thò lò cười
đảo điên.

Nhập nhoạng người trộn nhập nhoạng đêm
Bàn tay vô hình
Bàn tay hữu hình
 xúc sắc.

Con thò lò sáu mặt
đêm.

Hat Cat 06/2017

Không có nhận xét nào :