Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

GIÁ MÀ

LẠị " GIA MÀ..."

Giá mà khóc được còn may
Cả vườn chỉ mỗi ớt cay trĩu hồng
Bất  phương trình nghiệm trùng trùng
Giải ra cũng chẳng hơn không... 
Thôi thì!...
Bịt tai, nhắm mắt mà đi...

Không có nhận xét nào :