Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

HÁ MIỆNG MÁC QUAI

HÁ MIỆNG MẮC QUAI 
( thể thơ bát nháo)

Há miệng mắc quai
ừ thì...là... há miệng mắc quai
Nuốt vào chẳng đặng...  đau dài cổ ra.
Ngỡ khôn, lừa được bợm già 
Nào hay hóc; 
oẹ không ra, ối giời

Mắc quai. Đã mắc quai rồi
Há hốc miệng: cứ ngỡ ai thật tình!  
Yêu ta như một gia đình
Lòng chung thuỷ, nghĩa kiên trinh đời đời.
Nào hay bao món thiu ôi 
Khéo tay xào xáo  quét bôi làm hàng

Bẫy giăng kín cả dọc ngang
Bốn bề hùm báo, sói lang quây vòng.
“ Khôn ngoan đối đáp người  trong
Gà cùng một mẹ cứ chòng nhau chơi
Rồi nay... kêu chả thấu trời! 
Đau này 
đau 99  đời 
còn đau! 
...
Mắc quai... miệng há nổi đâu

Làm duyên. 
 thôi cứ nghiêng đầu... thật duyên.

07/06/20199 
Không có nhận xét nào :