Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

HỌC BUÔNG

HỌC BUÔNG

Thuở nhỏ và cả khi đã lớn rồi già
Tôi học Lão 
Mà không học Khổng 
Khổng tu thân, tề gia,  bình thiên hạ / Lão Nhất nguyên vô vi.
Tôi mê Trang Chu
Thà là con cá lê đuôi bùn lầy nước đục
Thanh cao  trí. Thanh cao đời
Hoá bướm rong chơi
Tiêu dao một kiếp.


Sau lớn lên tôi thuộc làu chủ nghĩa Mác
theo triết thuyết đấu tranh
quên mình.
 lao vào cuộc chiến.

 Ngộ ra 
khi tan thuyền nát bến
một mình
 lại Tiêu giao.
Giữa cõi ta - bà nháo nhào
Mở Tâm Niết bàn 
Phật ngự
Thuyền Bát nhã vô ưu
Thênh thang mây gió
Êm trôi.

Khổng chết rồi. 
Mác cũng chết rồi.
Cũ mới mỏng dày ngàn năm vùi hố.

Còn Lão Vô vi
Chỉ còn Phật tại thế.
Dạy:
MỘT
Dạy
BUÔNG.

Không có nhận xét nào :