Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

VÒM XUÂN

 VÒM XUÂN

Là anh - thu vàng lối em chờ đợi
gió vội
tình ủ ngọn may

Là em - nẻo đông anh vò rượu nồng cay
tuyết tan
 tình lửa đỏ

... Là chúng mình
neo bến hứa
kết  tình lá
Vòm xuân.

Không có nhận xét nào :