Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

TỔ NGƯỜI

TỔ NGƯỜI

Tổ bọ ngựa sinh ra bọ ngựa
Tổ sâu nở ra sâu
Tổ cú ủ con cú
Tổ diều hâu ấp diều hâu.

... Hỗn mang trăm trứng
Chui ra trăm đứa lau nhau
Nhốn nháo mo nang khố
 Chen chúc bám đuôi trâu.

Bỗng 
Cha Rồng chán dông về biển lớn
Bỏ mẹ Tiên buồn chốn rừng sâu.
Lũ con  bấy bớt / Lơ thơ tóc đầu
Khóc lóc hai ngả / Có hiểu gì đâu! 

Đứa xuống biển - cầm bằng mồ côi mẹ
Đứa trong rừng - coi như không  cha
Nhốn nháo lần hồi mưa nắng
Ngác ngơ tan cửa, nát nhà.

... Hỗn mang sinh hỗn cảnh 
Bọc trứng vỡ Tổ người.

... Năm ngàn năm đồ đá
Uột èo lũ con côi! 

Hat Cat

Không có nhận xét nào :