Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

TẮT GIÔNG

TẮT GIÔNG

tắt chiều
rã cánh
                                                                           lạc giông
xoáy lạnh
cuốn bay toé rách cây cành.

hết xanh
vàng úa
ngày mủn tơi 
đêm héo rũ.
buộc giỏ
 è lưng 
đeo chín khúc Nại - hà.

bỏ ngỏ khuya
khoát cũ xưa
Buông tay
Rớt
nguyện thề
tướp đắm mê
mẻ lời hẹn ước.

Tểnh tênh gió ngược
đụn mây lõng thõng.
 mưa.

Không có nhận xét nào :