Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

PHÉP MÀU

PHÉP MÀU

 mưa cánh hồng
 thu giọt lặng
tình sợi nắng
đa mang.


 trăng ánh vàng
Tao tác  khuya húng hắng
Lộp bộp  sương thềm vắng.
đầm tóc mai buông 

Ngủ suông
Mây căng ngực mọng
Ngả ngớn heo may
Dan díu đêm loạng choạng
giấc tình xanh.

Dắt díu nhau
ta - mình
chốn Đào nguyên 
say tỉnh.

Phép mầu sóng sánh
 yêu.

Không có nhận xét nào :