Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

56 -- HỎI

Hỏi mùa, mùa trắng hoa lau
Hỏi tình, tình đã bạc màu quan san

Hỏi thuyền, thuyền đã sang ngang
Hỏi người, người biệt cung đàn tương tư
...
Tàn xuân, tàn cả hạ, thu
Sót đông buốt giá bên bờ nhân gian...


Hat Cat Dieu Sinh

Không có nhận xét nào :