Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

GỬI NGƯỜI KHÔNG THUỘC VỀ TÔI169-- GỬI NGƯỜI KHÔNG THUỘC VỀ TÔI

Đã đành người chả của ta
Từ hồi 'chồng nụ chồng hoa' sân đình.
...
Người đi góp nhặt cuộc tình
Ngắn dài...  đắp điếm lênh đênh tháng ngày!
Giật mình chợt tình giấc say
Mới hay nến giọt canh chầy vẫn đau.

Sông thu sóng nước thay màu 
Hốt nhiên ngửa mặt: trên đầu đặc sao.
Xa nghe tiếng gió thì thào: 
Đa đoan cho đến kiếp nào mới xong?!

Sương khuya giọt đục giọt trong 
Nỗi khuya đau đáu cõi lòng.
Vì ai?

Gửi người không thuộc về tôi
Vu vơ xưa cũ một thời... đôi ta!

HatCat 2013

Không có nhận xét nào :