Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

KHÉP LẠI

KHÉP 

Khép lại dại khờ ngốc ngếch
Buông xa muôn vạn dối gian.
Phật dạy: Nhân nào, quả nấy.
Mị lừa. Đâu cách khôn ngoan? 

Ngọc vỡ vẫn nguyên sắc ngọc
Sành tan, mảnh vứt bụi tre.
Tu thân - tươi xanh cây đức
Hoang toàng  - xác lá mép hè.

Vượt qua đường lầy, khúc lội
Thấy mình chân bước nhẹ tênh.
Tạo nghiệp mỏng dầy kiếp trước
Đem duyên trả nợ cho tình.

Ai gieo mầm gian, hạt ác
Gặt về phúc kiệt, phận tàn.
Ai hồn trong veo nắng bạc
Vi vu cùng gió mây ngàn...Không có nhận xét nào :