Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

TRỐNG TÊNH

TRỐNG TÊNH
(  ngày giỗ )
****+
Trống duyên rỗng phận cỏ hoa
Veo veo sợi gió, loà xoà xơ  mây
Thoáng thôi. Thoáng  chút sảy tay.
Biệt tăm cá. 
Tính đến rày là năm
Non Đoài treo ngược mảnh trăng
Vườn đông lá biếc mấy nhành đòng đứa...

Vơi đầy, dài ngắn... chửa vừa
Vẫn giật giằng với gió mưa tủi hờn
Vẫn lầy đất sét đường trơn
Đùng đùng sấm chớp cơn cơn mịt mù

Phận duyên quay tít thò lò
Xôi xa... Vẫn đắp bụi tro để giành! 
Vẫn vò chín khúc ngày xanh
Ậng mi nước mắt vẫn dềnh đêm đêm.

Khấu đầu. Hương khói nhang đèn
Mịt mù càng thấy xạm đen nỗi mình.
Tào khang kết cỏ ngậm vành
Bung biêng chuông khánh, mảnh sành.
Tại ai?! 

Xin Vuông tròn chốn Bồng lai
Ngãi nghì đặt xuống Phật đài làm tin!

Không có nhận xét nào :