Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

LÀ...

LÀ...

là đêm thức 
hay là ta thức? 
sương đầm đìa 
  hay đêm khóc?
 tối xám chì hay ai vẽ ? 
Đêm ơi! 

là than 
hay 
cõi bụi rơi? 
đâu cuối trời? 
đâu đầu nguồn mù mịt? 

là ta về bến
hay mái chèo dối lừa thuyền Bát Nhã quẩn quanh? 


Hat Cat 4/4/AL

Không có nhận xét nào :